Skip to content
Jesteś tu: Strona główna Porady, opinie Porady Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne Drukuj Email

Tagi: Allianz | fundusz | fundusze | inwestycyjne | inwestycyjny

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności od typu funduszu, większa część  środków może być inwestowana w akcje lub w papiery dłużne.
Fundusze inwestycyjne  zapewniają następujące korzyści dla swoich Uczestników: 
- Bezpieczeństwo zainwestowanych środków finansowych - Fundusze posiadają odrębną osobowość prawną w stosunku do podmiotu zarządzającego.  Uczestnicy Funduszy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Funduszy i zarządzającego Funduszami. Za bezpieczne przechowywanie aktywów odpowiada Bank Depozytariusz, który prowadzi rachunki Funduszy. Dodatkowo, działalność TFI i Funduszy znajduje się pod stałym nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

- Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego - inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy powoduje rozproszenie ryzyka inwestycyjnego, dzięki dywersyfikacji lokat funduszy pomiędzy wiele instrumentów finansowych. Ryzyko to jest mniejsze niż w przypadku indywidualnego inwestowania. 
- Wysoka płynność inwestycji - inwestowanie w Fundusze nie wymaga deklarowania okresu inwestycji. W każdej chwili Uczestnik Funduszy może wycofać część lub całość zainwestowanych środki powiększonych o dochody z inwestycji, bez żadnych opłat z tytułu niedotrzymania terminu inwestycji, jak może mieć to miejsce w przypadku lokat bankowych. 
- Dostępność do szerokiego wachlarza instrumentów inwestycyjnych - Fundusze zapewniają dostęp do papierów wartościowych o wysokiej wartości nominalnej lub notowanych na różnych rynkach prowadzących obrót papierami wartościowymi (w tym na rynkach zagranicznych). 
- Dywersyfikacja inwestycji - każdy Fundusz zapewnia dywersyfikację inwestycji pośród kategorii lokat dopuszczonych w jego zasadach polityki inwestycyjnej. Dodatkowo zainteresowany Inwestor będzie mógł realizować założoną politykę dywersyfikacji swoich inwestycji pomiędzy kategorie lokat o różnym ryzyku inwestycyjnym poprzez podział środków pomiędzy Fundusze, w zależności od skłonności do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. 
- Powszechnie dostępne informacje o funduszach - dzięki podawanej do publicznej wiadomości codziennej wyceny jednostek uczestnictwa Funduszy, każdy Uczestnik posiada aktualne informacje o wartości zainwestowanego kapitału. 
- Niskie koszty inwestycji - Uczestnik Funduszy w odróżnieniu do inwestycji bezpośrednich nie ponosi wysokich kosztów związanych: z indywidualnym prowadzeniem rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, zawieraniem transakcji na papierach wartościowych i ich przechowywaniem oraz z pozyskiwaniem informacji ze specjalistycznych, płatnych serwisów informacyjnych. 
- Profesjonalne zarządzanie - zarządzający Funduszami wyręczą Uczestników Funduszy z obowiązku obserwacji poziomu cen papierów wartościowych, pamiętania o terminach wykupu i płatności odsetek, jak ma to miejsce w przypadku inwestycji bezpośrednich. 
- Efektywne zarządzanie płatnościami podatkowymi - zysk ze wzrostu wartości jednostek uczestnictwa podlega opodatkowaniu dopiero po wycofaniu środków z funduszu i nie zmniejsza efektu kapitalizacji odsetek, tak jak to ma miejsce w przypadku odnawiania bankowych lokat terminowych.

 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz