Skip to content
Jesteś tu: Strona główna Porady, opinie Porady
Porady
Allianz Rentier Drukuj Email

Tagi: na zycie | renta | ubezpieczenie

Allianz, ubezpieczenia, na życie, komunikacyjne, agencja, ubezpieczeniowa, dla firm

Ubezpieczenie Allianz Rentier ma na celu gromadzenie środków na emeryturę.

Rodzaj ubezpieczenia , który między innymi:

- może zagwarantować  świadczenie okresowe bądź dożywotnie,

- nie jest uzależnione od stanu zdrowia,

- daje możliwość wykorzystania środków, podczas trwania z umowy,

- pozwala na czasowe zawieszenie składek,

- umożliwia kontrolę nad własnymi oszczędnościami poprzez operacje na funduszach (przenoszenie środków, zmiana alokacji),

- świadczenie jest zwolnione z podatku spadkowego,

- świadczenie jest zwolnione z podatku od zysków (Belki)

Korzyści z ubezpieczenia Allianz Rentier:

Więcej…
 
Ubezpieczenie grupowe Allianz Opieka Zdrowotna Drukuj Email

Tagi: grupowe | ubezpieczenie | zdrowotne

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Program Zdrowotny to:
- komfort, bezpieczeństwo, oszczędność czasu,
- precyzyjny system korzystania z porad i diagnostyki : terminy wizyt umawiane telefonicznie , identyfikator, kompleksowa pomoc i koordynacja centralnej rejestracji - infolinii
- możliwość samodzielnego wyboru placówki medycznej
- szybki i nielimitowany dostęp do lekarza ? podstawowa opieka zdrowotna w dniu zgłoszenia, lekarz specjalista do 48 godzin
- szybki i nielimitowany dostęp do diagnostyki ? podstawowa w dniu zgłoszenia, pozostała do 48 godzin
- pomoc wyjazdowa w nocy, w soboty i święta

Więcej…
 
Ubezpieczenie turystyczne Drukuj Email

Tagi: turystyczne | ubezpieczenia | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Ubezpieczenie gwarantuje ochronę w zakresie:
- Bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia 
- Przewiezienie chorego do szpitala oraz do miejsca zamieszkania, gdy stan zdrowia na to pozwoli 
- Opiekę nad nieletnimi dziećmi 
- Pokryje koszt wizyty bliskiej osoby 
- Pokryje koszt noclegów w hotelach (również dla osoby towarzyszącej) 
- Zapewni poszukiwanie i ratownictwo w górach i na morzu 
- Pomoc prawnika, gdy niespodziewanie wejdziemy w konflikt z prawem

Więcej…
 
Fundusze inwestycyjne Drukuj Email

Tagi: Allianz | fundusz | fundusze | inwestycyjne | inwestycyjny

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności od typu funduszu, większa część  środków może być inwestowana w akcje lub w papiery dłużne.
Fundusze inwestycyjne  zapewniają następujące korzyści dla swoich Uczestników: 
- Bezpieczeństwo zainwestowanych środków finansowych - Fundusze posiadają odrębną osobowość prawną w stosunku do podmiotu zarządzającego.  Uczestnicy Funduszy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Funduszy i zarządzającego Funduszami. Za bezpieczne przechowywanie aktywów odpowiada Bank Depozytariusz, który prowadzi rachunki Funduszy. Dodatkowo, działalność TFI i Funduszy znajduje się pod stałym nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Więcej…
 
Ochrona prawna Drukuj Email

Tagi: Allianz | ochrona prawna | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Ochrony prawna pozwala na skorzystanie z fachowej pomocy prawników, zwiększa szanse na skuteczne wyegzekwowanie należytego zadośćuczynienia i pozawala bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Ubezpieczenie pokryje koszy prawnika, opłaci wpis sądowy i weźmie na siebie ryzyko przegranej.
Gwarantuje pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, kosztów sądowych, poręczenia majątkowego.  Nie trzeba zatem uzależniać egzekwowania swoich praw od kondycji finansowej i kalkulowania ryzyka.

Więcej…
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej Drukuj Email

Tagi: Allianz | odpowiedzialnosc cywilna

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma chronić firmę przed roszczeniami wynikającymi z różnych aspektów działania naszej firmy.
Ze względu na charakter i zakres odpowiedzialność cywilną dzielimy na: 
- deliktową - chroniącą firmę od odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu osób trzecich, 
- kontraktową - przejmującą roszczenia związane z nienależycie wykonaną usługą,
- pracodawcy - zwalnia firmę z ewentualnych roszczeń pracowniczych związanych z wypadkiem przy pracy, 
- za produkt - zabezpiecza szkody, jakie może spowodować produkt lub usługa wprowadzona do obrotu.

Więcej…
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Drukuj Email

Tagi: Allianz | odpowiedzialnosc cywilna | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim, między innymi w związku z:
- prowadzeniem gospodarstwa domowego,
- czynnościami związanymi z opieką nad osobami, którym z powodu wieku lub stanu psychicznego nie można przypisać winy (np. szkody wyrządzone przez dzieci),
- amatorskim uprawianiem sportu,
- posiadaniem pasiek dla celów niehandlowych,
- posiadaniem i używaniem rowerów, modeli zabawek, desek do windserfingu, żaglówek, jachtów, łodzi motorowych,  i innych.

 
Ubezpieczenie małych i średnich firm Drukuj Email

Tagi: Allianz | firm | malych | MSP | srednich | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Teoria zarządzania ryzykiem mówi, że należy oceniać i szacować ryzyka występujące w firmie. Część z nich można ograniczyć, część pozostawić na ryzyku własnym, część natomiast należy przekazać Ubezpieczycielowi. Zagrożenia naturalne takie jak np. pożar są nieprzewidywalne. Warto umieścić  to ryzyko w formie polisy u Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie mienia stanowi podstawę działalności gospodarczej. Ubezpieczenie rzeczy ruchomych, budynków, nakładów inwestycyjnych a także utraty zysku to podstawowe ubezpieczenia majątkowe w firmie.

 
Ubezpieczenia transportowe Drukuj Email

Tagi: Allianz | cargo | transportowe | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Ubezpieczenie cargo czyli mienia w transporcie krajowym i zagranicznym. Przez pojęcie transport rozumie się zarówno transport własny (środki transportu należące do Ubezpieczającego lub jego pracowników), jak i transport obcy - powierzony przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego.  Ubezpieczenia mienia w transporcie nie można zastępować ubezpieczeniem OC przewoźnika ponieważ suma gwarancyjna w tym ubezpieczeniu może być niższa niż wartość uszkodzonego ładunku lub towaru.  Ubezpieczenie mienia w transporcie obejmuje swoim zakresem zdarzenia zawinione przez przewoźnika jak i niezawinione. W przypadku szkody zawinionej przez przewoźnika nie czekają nas długie procesy z przewoźnikiem.  Wypłata z umowy ubezpieczenia cargo z reguły następuje szybciej niż z OC przewoźnika.

 
Allianz Podatnik Drukuj Email

Tagi: Allianz | podatki | Podatnik | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Celem ubezpieczenia jest  organizacja pomocy prawnej, a także pokrywanie jej kosztów w przypadku sporów z organami podatkowymi, kontroli skarbowej.
Ubezpieczenie "Allianz Podatnik" zapewnia: 
- usługi profesjonalnego doradcy podatkowego (w tym sporządzanie pism), 
- reprezentacja w postępowaniu przed właściwymi organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami właściwymi w sprawach podatkowych, 
- pokrycie kosztów postępowania.
Zdarzeniem, poprzedzającym wystąpienie sporu podatkowego jest kontrola - to tutaj ważą się nasze dalsze losy, od decyzji urzędnika i naszej wiedzy na temat procedur administracyjnych zależy dalszy tok postępowania. Polisa chroni nas już na etapie kontroli.
Postępowanie może być długie i  czasochłonne, natomiast koszty doradcy podatkowego i prawnika są na ogół wysokie.  Suma ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu jest nielimitowana - polisa pokryje koszty do pełnej i nielimitowanej kwoty.

 


Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz