Skip to content
Jesteś tu: Strona główna Porady, opinie Porady Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej Drukuj Email

Tagi: Allianz | odpowiedzialnosc cywilna

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma chronić firmę przed roszczeniami wynikającymi z różnych aspektów działania naszej firmy.
Ze względu na charakter i zakres odpowiedzialność cywilną dzielimy na: 
- deliktową - chroniącą firmę od odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu osób trzecich, 
- kontraktową - przejmującą roszczenia związane z nienależycie wykonaną usługą,
- pracodawcy - zwalnia firmę z ewentualnych roszczeń pracowniczych związanych z wypadkiem przy pracy, 
- za produkt - zabezpiecza szkody, jakie może spowodować produkt lub usługa wprowadzona do obrotu.

Ze względu na formę odpowiedzialności ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarcze jest oparte o różne zasady odpowiedzialności zasadę winy, zasadę ryzyka.
Odpowiedzialność na zasadzie winy sformułowana jest w art. 415 k.c., który stanowi, że: "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia."  Wina polegać może albo na działaniu umyślnym, albo na działaniu nieumyślnym. To ostatnie występować może jako lekkomyślność, albo jako niedbalstwo. Lekkomyślność występuje wówczas, gdy sprawca szkody wyobraża sobie skutek swego działania lecz bezpodstawnie przypuszcza, że go uniknie, zaś przy niedbalstwie sprawca nie wyobraża sobie skutku, choć może i powinien go sobie wyobrażać.
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, wymaga od sprawcy udowodnienia przesłanki zwalniającej go z odpowiedzialności. Zgodnie z art. 434 k.c. za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba, że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie.  Posiadacz budowli żeby zwolnić się z odpowiedzialności jest zmuszony do obalenia tego domniemania winy poprzez wykazanie, że potencjalne uszkodzenie budynku nastąpiło z innych przyczyn niż określone w przepisie i które pozostają z nim w adekwatnym związku przyczynowym (np. błąd w projekcie, wykonawstwie, niewłaściwe materiały użyte do budowy etc.)
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej segmentujemy na ubezpieczenia np.:
- działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
- zawodowe
- OC przewoźnika, spedytora
- OC działalności organizatora i pośredniak turystyki 
- odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych (D&O)

 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz