Skip to content
Jesteś tu: Strona główna
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Carambola   
niedziela, 10 maja 2009 19:47

Tagi: Allianz | odpowiedzialnosc cywilna | praca | pracy | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Wśród ubezpieczeń Allianz stanowiących ofertę dla przemysłu znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 
- z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, m.in. OC za produkt, OC najemcy, OC pracodawcy itp.; 
- członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, IPO 
- zawodowej, czyli ubezpieczenia obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów; 
- zakładów opieki zdrowotnej (ubezpieczenia dobrowolne zawierane indywidualnie).

OC działalności gospodarczej i posiadanego mienia
Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. W przypadku dużej szkody oraz braku ubezpieczenia, konieczność wypłaty odszkodowania może doprowadzić do bankructwa firmy. Warto uchronić się przed takimi sytuacjami - a w ich następstwie - roszczeniami innych osób lub firm. W zakresie umowy ubezpieczenia następuje przeniesienie ciężaru ryzyka związanego z  dpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich na ubezpieczyciela.

OC członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
Zarządzanie spółką pociąga za sobą dużą odpowiedzialność, a błędne decyzje mogą mieć bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe dla osób wchodzących w skład organów spółek. Członkowie tych organów, zarówno na świecie jak i w Polsce, ponoszą bowiem osobistą odpowiedzialność całym swoim prywatnym majątkiem za szkody spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim. Warto więc pomyśleć o ochronie przed takimi roszczeniami.

OC działalności organizatora i pośrednika turystyki
Każdy organizator turystyki czy pośrednik turystyczny zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz swoich klientów, albo umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zapewniającej pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju na wypadek nie zapewnienia tego powrotu przez organizatora, oraz zwrot wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych.

OC przewoźnika drogowego
Utrata przesyłki, ubytek lub jej uszkodzenie w trakcie przewozu - to szkody, które mogą powstać od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym za szkody te zapłaci Allianz

OC spedytora
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Ochroną ubezpieczeniową można objąć dodatkowo odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego w zakresie czynności przewoźnika drogowego.
OC zawodowe obowiązkowe 
- Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe adresowane jest do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością. Warunki tego ubezpieczenia ozarządców nieruchomości, 
- inżynierów budownictwa i architektów, 
- adwokatów, 
- badacza i sponsora, 
- czynności agencyjnych biur turystycznych, 
- brokera, 
- podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, 
- detektywów, 
- doradców podatkowych, 
- organizatorów imprez masowych, 
- komorników sądowych, 
- z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, 
- czynności agencyjnych dealerów samochodowych, 
- notariuszy, 
- pośredników w obrocie nieruchomościami, 
- radców prawnych, 
- podmiotów do badania sprawozdań finansowych, 
- rzeczników patentowych, 
- rzeczoznawców majątkowych, 
- w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
- NZOZ/ZOZ.

Poprawiony: sobota, 28 czerwca 2014 19:52
 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz